Alle dorpen vrij van doorgaand vrachtverkeer 

Verkeer en verkeersveiligheid zijn belangrijke onderwerpen voor de leefbaarheid binnen onze gemeente. Overlast van vrachtverkeer dat door onze dorpen rijdt heeft daar een negatief effect op. Om alle dorpen zo veel mogelijk te ontlasten van doorgaand vrachtverkeer werkt de gemeente Drimmelen momenteel hard aan een geslotenverklaring (verbod) voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, voor de dorpen: Made, Wagenberg, Terheijden en Drimmelen.

Dit geldt dus alleen voor vrachtverkeer dat geen aantoonbare bestemming heeft in het betreffende dorp. In Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe geldt dit verbod al. Om de leefbaarheid en veiligheid in al onze dorpen te verbeteren staat deze geslotenverklaring in het coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !’. Ook het beleidsplan Verkeer en Vervoer beschrijft de ambitie beschreven om de overlast van vrachtverkeer te verminderen en kleine dorpen te ontlasten van verkeer dat geen bestemming heeft in dat dorp.

Zienswijze

De gemeente Drimmelen heeft nu een voorgenomen besluit opgesteld om de dorpen Made, Wagenberg, Terheijden en Drimmelen gesloten te verklaren voor vrachtverkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer). Deze geslotenverklaring geldt momenteel al voor de dorpen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. Dit voorgenomen besluit is gepubliceerd in ’t Carillon van 19 september en ligt vanaf het moment van publicatie 6 weken ter inzage. Tijdens die periode kunnen mensen een reactie (formeel noemen we dat een zienswijze) op dit voorgenomen besluit indienen. Als de 6 weken verstreken zijn, worden alle zienswijzen beoordeeld en verwerkt in het besluit. Daarna volgt het officiële besluit dat ook weer gepubliceerd wordt in ’t Carillon en ter inzage komt te liggen. In die laatste 6 weken is het mogelijk om een bezwaar tegen dit besluit in te dienen. 

Wennen

Wethouder Jan-Willem Stoop vertelt: “Met dit voorgenomen besluit willen we niet-bestemmingsvrachtverkeer weren uit de dorpen. Dit moet een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze dorpen. We zullen als het besluit van kracht is ook gaan toezien op naleving ervan.” De gemeente is van plan om kort na het definitieve besluit eerst een controleronde te houden waarbij alleen waarschuwingen uitgedeeld worden. Dit om de mensen te laten wennen aan het vrachtwagenverbod. Daarna volgt handhaving.

 

Reacties