College biedt voorjaarsnota aan

Foto: redactie

Op donderdag 11 oktober aanstaande neemt de raad een besluit over deze tweede tussentijdse rapportage van het college.   

Najaarsnota: tussenstand na eerste 8 maanden 2018
Met de Najaarsnota 2018 geeft het college informatie over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in de eerste 8 maanden van 2018. Op deze manier legt het college tussendoor verantwoording af aan de raad.  

Klein beetje geld over
De Najaarsnota 2018 sluit met een geraamd financieel overschot van € 146.000. Het college denkt uiteindelijk minder geld over te houden eind 2018. Dit vanwege de verwachte  lagere jaarlijkse rijksbijdrage die eind september is aangekondigd. Deze lagere inkomsten van het rijk zal de gemeente nog verwerken in het uiteindelijke rekeningresultaat 2018.


Al veel uitgevoerd en bereikt in 2018:


Centrumplan Made

De inrichting van de rotonde en het straatwerk van het Raadhuisplein zijn in september 2018 afgerond. In 2018 en 2019 start de gemeente met de voorbereiding en uitvoering van herinrichting van de Marktstraat, het Molenplein en de Kerkstraat. Ook is de gemeente begonnen met meedenkavonden om te komen tot een stedenbouwkundig ontwerp voor het sociaal-cultureel dorpshart. Naar verwachting kan begin 2019 een plan worden vastgesteld als basis voor de benodigde investeringen.

 

Civiele Kunstwerken havens

De damwanden en andere oeverbescherming in de haven van Lage Zwaluwe en Oude haven Drimmelen worden vervangen. De aannemer is nu volop bezig de damwanden te verwijderen en nieuwe te plaatsen. De damwanden zijn zo ontworpen dat zij minimaal 75 jaar meegaan.

 

Haven Lage Zwaluwe

De woonboot is medio 2018 aangekocht, verwijderd en gesloopt. Met watersportvereniging Noorderklip is er een principeovereenkomst bereikt over verkoop van water voor extra ligplaatsen. We verwachten in 2018 ook met watersportbedrijf Crezée tot overeenstemming te komen over verkoop van water.

 

Haven Drimmelen

Medio 2018 zijn bijna al het water, taluds en steigers verkocht aan de zittende huurders in de Oude Haven. Voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Oude Haven is een programma van eisen opgesteld. De uitstraling van de privékavels is hier onderdeel van.

Gezien de grote parkeerdruk wordt er een extra parkeerterrein tegenover de frietkraam aangelegd met tenminste 50 parkeerplaatsen.

 

Haven Terheijden

Met het waterschap Brabantse Delta wordt onderzocht hoe de verbetering van de primaire waterkeringen langs de Mark het beste kan uitpakken voor de ontwikkeling van de haven Terheijden. In augustus is SOVAK een foodtruck in de haven van Terheijden gestart.

De technische voorbereiding voor de verkoop van de haven Terheijden is gestart.

 

Duurzaamheid

De gemeenteraad heeft de visie op zonneweides in het buitengebied van Drimmelen vastgesteld. Dit beleid maakt de ontwikkeling mogelijk van 150 hectare aan zonnevelden in ons buitengebied. De realisatie van de windmolens langs de A16 is een stap dichterbij met de vaststelling van het Provinciale Inpassingsplan voor de windmolens door de Provincie.

 

Riolering Utrechtlaan Lage Zwaluwe

De riolering in de Utrechtlaan in Lage Zwaluwe wordt vervangen. De werkzaamheden lopen vlot en de bewoners zijn blij met de aanpak.

 

Renovatie zwembaden

Besluitvorming en aanbesteding zijn afgerond, zodat de renovatie van de zwembaden vanaf volgend jaar kan starten buiten het zwemseizoen.

 

Leerlingenvervoer

De pilot leerlingenvervoer is succesvol. Op dit moment gaan 20 leerlingen met een verstandelijke of lichamelijk beperking zelfstandig met het openbaar vervoer naar de middelbare school.

 

Toegankelijkheid

Subsidie toegankelijkheid: inmiddels heeft de gemeente al veel subsidies verleend om gebouwen, voorzieningen en kunstwerken in onze gemeente toegankelijk te maken.

 

Arbeidsparticipatie

Pilot leerwerktraject statushouders bij Wava/GO!: dit jaar is een groepje statushouders bij Wava/GO! met een leerwerktraject gestart en is ongeveer de helft uitgestroomd naar een baan.

 

Sport

Inzet buursportcoach: begeleiden en organiseren diverse activiteiten in Drimmelen zoals natte gym/zwemles,  streetleague en sport door statushouders.

Ook is onlangs het project Sjors sportief/creatief gestart waarbij kinderen kennis kunnen maken met allerlei activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Binnen een week waren er al 200 aanmeldingen.  

 

Reacties

0